قطعه ای کوتاه برای قسمتی از فیلم دانمارکی ” کارتل – ۲۰۱۴ ” که بعنوان تجربه ی درسی انجام دادم .